AYDINLATMA BEYANI

                                                                  AYDINLATMA BEYANI
Karabük Organize Sanayi Müdürlüğü (Karabük OSB)olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, tarafımıza iletilen tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. 
 
Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, (Karabük OSB) tarafından istihdamın sevk ve idaresi, ticari, mali, hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kişisel veriler işlenmesine gerek olması halinde toplanılacak ve kullanılacaktır. 
 
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu hallerde; (Karabük OSB) tarafından iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, katılımcılara, (Karabük OSB) yetkililerine, hizmet ifasında bulunan kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere ve/veya diğer ülkelere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 
 
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda (sitemizde bulunan cookieler dâhil olmak üzere), yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Müdürlüğümüzün akdetmiş olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda, bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlar dahilinde bulundurulmakta ve muhafaza edilmektedir. 
 
Yukarıda yer alan müdürlüğümüzün faaliyetleri içinde güvenliğin sağlanabilmesi için; Müdürlük içinde bulunan kameralarla da kişisel verileriniz toplanmaktadır. Bu yolla elde edilen veriler Müdürlük bünyesinde tutulmakta olup, herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılmamaktadır.
 
Dijital kopya şeklinde saklanan kamera görüntüleri kapalı devre kayıt sisteminde muhafaza edilmektedir.
 
Veri Güvenliği

Müdürlüğü’müz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.
 
Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Beyanı’nda düzenlenen yöntemlerle Müdürlüğümüze iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. 
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi web Sitemizde yer alan iletişim formunu doldurarak; yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya elektronik posta adresi kullanmak suretiyle başvuru formunda yer alan adreslere iletebilirsiniz.